Privacy- en cookie statement PNOexpo

PNOzorg is gevestigd aan de Seinstraat 12 (1223 DA) in Hilversum. Wij leveren o.a. diensten voor de creatieve sector, zoals het PNOexpo-platform waarbij wij persoonsgegevens gebruiken. Wij nemen deze verantwoordelijkheid erg serieus en zorgen ervoor dat persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd worden. Het gebruik van persoonsgegevens vindt te allen tijde plaats in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wij hechten erg aan transparantie. Met dit privacy statement willen wij helder maken waarom wij persoonsgegevens gebruiken, wie daarbij betrokken zijn, hoe lang deze persoonsgegevens bewaard worden en welke beveiligingsmaatregelen wij nemen. Ook wordt uitgelegd welke rechten u hebt ten aanzien van de gebruikte persoonsgegevens, hoe u deze kunt uitoefenen en hoe u in contact kunt komen bij vragen over uw privacy.

PNOexpo-platform

PNOexpo is een online platform waarop wij kunstenaars en in meer brede zin de creatieve sector in staat stellen hun werk te tonen en met elkaar - en andere geïnteresseerden in contact kunnen komen. Wij gebruiken daarvoor de volgende persoonsgegevens;

  • uw naam, adres woonplaats, telefoonnummer en e-mail (hierna contactgegevens),
  • beroepsomschrijving,
  • bedrijfsnaam,
  • functieomschrijving, en
  • door uw zelf geüploade URL van eigen website/facebook-pagina en
  • beeld-/geluidsbestand(en).

Gebruik van website PNOexpo

Wij hebben een gerechtvaardigd belang onze website zo toegankelijk en relevant mogelijk te laten zijn en zoveel mogelijk aan te passen op de voorkeuren en interesses van de bezoekers. Wij maken daarbij bij het bezoek aan onze website (pnoexpo.nl) gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De bezoeker van onze website kan zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. Bij uw eerste bezoek aan onze website(s) zult u over de gebruikte cookies worden geïnformeerd. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken vindt u hier.

Op de website hebben gebruikers de mogelijkheid om hun werk -beeld, tekst of geluid- en andere gegevens met andere gebruikers te delen, waardoor deze gedeelde informatie voor andere gebruikers toegankelijk wordt. Aangezien u op onze website ook in staat wordt gesteld om direct in contact te komen met een andere gebruiker, raden wij u aan om goed na te denken over de manier waarop u uw persoonsgegevens met anderen deelt. U bent dan ook zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u deelt via ons platform.

Mijn PNOexpo

Om op digitale wijze toegang te krijgen tot uw (persoons)gegevens, deze te kunnen inzien of te beheren, hebben wij op onze website de mogelijkheid gecreëerd in te loggen. Om te kunnen verifiëren dat u het bent die inlogt, wordt uw gebruikersnaam en wachtwoord strikt voor dit doel verwerkt.

Contactmomenten

Om contact met u te kunnen houden over het PNOexpo gebruik of als u via onze website (webformulier) of per e-mail contact met ons opneemt, zullen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken. Voor dit doel gebruiken wij vooral uw contactgegevens en relevante correspondentie met ons.

Hetzelfde geldt als u een klacht indient of iets anders met ons wilt delen, ook dan worden gegevens van u geregistreerd. Deze vastlegging is nodig om de kwestie in behandeling te kunnen nemen en daaruit voortvloeiende acties te kunnen uitvoeren of de vraag te kunnen beantwoorden.

Marketingactiviteiten en nieuwsbrieven

Als deelnemer aan PNOexpo kunt u benaderd worden via post en/of e-mail met nieuwsbrieven. U kunt zich afmelden voor nieuwsbrieven via de link onder aan de e-mail, per telefoon en op de wijze zoals aangegeven onder het kopje “Vragen en verzoeken om inzage-, correctie-, beperking van het gebruik- en verwijdering van uw persoonsgegevens”.

Risicobeheersing, fraude en misbruik

Wij hebben de verplichting om de risico’s te beheersen en fraude te voorkomen. In verband met dit gerechtvaardigd belang kunnen wij bepaalde persoonsgegevens, zoals contactgegevens en de geboortedatum, verwerken en externe bronnen raadplegen.

Statistisch onderzoek

Wij hebben ook gerechtvaardigd belang om een beter beeld te krijgen van de deelnemers aan PNOexpo. Dit bereiken wij ook door uw (persoons)gegevens te analyseren. Deze inzichten kunnen ook worden gebruikt om onze diensten en producten, website en marketinginspanningen te verbeteren.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens nog meer?

Wij schakelen ook andere dienstverleners (sub-verwerkers of andere derden) in. Zo hebben wij veel van onze activiteiten uitbesteed aan de Coöperatieve Media Pensioen Diensten U.A. (hierna aan te duiden als “MPD”). MPD verricht deze diensten in haar hoedanigheid van sub verwerker. Als u meer wilt weten over MPD en de wijze waarop zij met persoonsgegevens omgaan, kunt dit hier vinden.

Ook schakelen wij ten behoeve van PNOexpo andere bedrijven in zoals ICT-dienstverleners en bedrijven die zich richten op communicatie. Deze bedrijven kunnen als dat noodzakelijk is uw persoonsgegevens ontvangen voor het desbetreffende doel.

Wij moeten soms ook verplicht persoonsgegevens te verstrekken aan daartoe bevoegde (overheids)instellingen, zoals toezichthouders, opsporingsinstanties en belastingdienst.

Bij het verstrekken van persoonsgegevens aan verwerkers of derden, zal PNOexpo erop toezien dat de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om te verzekeren dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Hoewel wij ons tot doel hebben gesteld persoonsgegevens zo beperkt mogelijk en bij voorkeur binnen de Europese Economische Ruimte door derde te laten verwerken. Het zou in uitzonderingsgevallen kúnnen dat persoonsgegevens worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. In die uitzonderlijke gevallen zullen wij passende maatregelen nemen die nodig zijn om te waarborgen dat uw persoonsgegevens goed worden beschermd.

Bewaartermijn

Vanzelfsprekend bewaren wij persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor het is verwerkt. Hoe lang een bewaartermijn is, is dus afhankelijk van het doel waarvoor het verwerkt is.

De persoonsgegevens die gebruikt worden voor nieuwsbrieven en marketingactiviteiten worden tot het moment van opzeggen van het gebruik van PNOexpo verwerkt. Ontvangt u nieuwsbrieven omdat u zichzelf hiervoor hebt aangemeld, dan blijft u deze ontvangen totdat u zich hiervoor afmeldt.

In specifieke gevallen kunnen we persoonsgegevens langer bewaren als dat bijvoorbeeld nodig is in verband met juridische procedures.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, hieronder valt onder andere een deugdelijk informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers, beveiligde servers en fysieke beveiliging van ruimtes waar persoonsgegevens zijn opgeslagen. Bovendien hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring getekend en alleen geautoriseerd personeel mag bepaalde persoonsgegevens inzien en verwerken.

Vragen en verzoeken om inzage-, correctie-, beperking van het gebruik- en verwijdering van uw persoonsgegevens

Hebt u nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen, kunt u een e-mail sturen aan info@pnoexpo.nl. U kunt ook een brief sturen naar PNOexpo, Postbus 1340, 1200 BH te Hilversum.

Vermeld in het bericht in ieder geval uw contactgegevens en eventueel uw PNO-nummer. Voegt u ook een kopie van een wettelijk identificatiebewijs (paspoort of rijbewijs) bij zodat wij zeker weten dat de informatie die u opvraagt ook daadwerkelijk op u betrekking heeft. Wij verzoeken u voor de zekerheid op de kopie van uw identificatiebewijs uw burgerservicenummer, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart te maken.

Klachten

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan hebt u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van het privacyreglement

We kunnen dit Privacyreglement aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. Wij raden u daarom aan het Privacy statement regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website. U treft een link naar de meest actuele versie van ons Privacy- & Cookiereglement onderaan onze website(s) aan.

De laatste wijziging van dit privacy statement was op 25 mei 2018

Cookie statement

Bij het gebruik van websites van PNOexpo kan door PNOzorg en/of door derden informatie over uw gebruik van deze en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website.

Soorten cookies

De cookies die PNOzorg gebruikt zijn te verdelen in de volgende soorten:

Functionele cookies


Voor functionele doeleinden worden cookies geplaatst om het navigeren en het inloggen op de website van PNOexpo te vergemakkelijken of om uw instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van website van PNOexpo te onthouden.

Prestatie cookies


PNOexpo gebruikt cookies onder andere om informatie te verzamelen. Met deze informatie zien we welke pagina’s het meest bezocht worden, welke pagina’s effectief zijn en welke pagina’s foutmeldingen opleveren. Met deze informatie optimaliseren we het gebruiksgemak van de website en om het gebruik van de website te analyseren.

Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser.

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Wijziging van deze cookie verklaring

PNOzorg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Cookie Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Cookie Verklaring op de hoogte bent.